Älvsby industriområde

I Värmdö kommun pågår planarbete för att utvidga Älvsby industriområde. Utvidgningen planeras genom förtätning inom befintligt industriområde och genom att industriområdet utökas.

Marktema har på uppdrag av Värmdö kommun varit delaktig i uppdragets alla skeden, från tidigt detaljplanearbete till att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag, gällande dagvatten, VA och väg.

Dagvattendelen av uppdraget omfattade framtagande av systemlösning och systemhandling för dagvattenhantering inom planområdet, dimensionering och projektering av valda dagvattenlösningar Bygghandlingar upprättades på två torrdammar som planeras inom området för omhändertagande av dagvatten. Vatten- och avloppsledningar har projekterats av Marktema liksom ombyggnad av befintliga vägar samt tillbyggnad av nya vägar inom området.

Beställare
Huddinge kommun
Kontaktperson
Jan Fredriksson
Teknikområde
Dagvatten
VA
Väg