Dagvattenutredning Kv Tråsättra

Marktema har på uppdrag av Skanska gjort en dagvattenutredning för ett detaljplanområde i Margretelund, Österåkers kommun. Tomtmarken har tidigare nyttjas som skola och ska nu omvandlas till bostadsbebyggelse bestående av lägenheter i ett antal flerfamiljshus.

Dagvattenutredningen syftar till att ge ett hållbart förslag på hur dagvattenhanteringen bör utformas inom planområdet. Detta innebär att beräkna flöden, föroreningar och fördröjning av dagvatten samt utifrån resultatet av beräkningarna föreslå erforderliga dagvattenlösningar för att uppfylla kommunens riktlinjer gällande dagvattenhantering. Marktema projekterade även vägar inom området.

Teknikområde
Dagvatten