Mölle dagvattendamm

Dagvatten från Salems centrum med omnejd har både ett renings- och fördröjningsbehov innan dagvattnet når recipienten.

Marktema fick i uppdrag av Salems kommun att utreda och föreslå en effektiv dagvattenåtgärd för detta ändamål. I utredningen föreslogs en dagvattendamm med permanent vattenspegel.

Dagvattendammen detaljprojekterades i nästa etapp. Uppdraget omfattade även konstruktion av inloppsanordning med bypass, dammutformning och växtbeklädnad, samt framtagande av komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Beställare
Salems kommun
Kontaktperson
David Källman
Teknikområde
Dagvatten
Mark