Visättra äng

En ny detaljplan för Visättra ängar i Huddinge kommun ska ge möjlighet för området få ungefär 750 nya lägenheter fördelat på studentbostäder, ungdomsbostäder och övriga bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter.

Planområdet är beläget söder om en del av bostadsbebyggelsen på höjden i nuvarande Visättra, Huddinge kommun. Området gränsar i väster till Visättra Äng I och dess östra gräns utgörs förskoletomten väster om Visättra idrottsplats. Området kommer att få en genomgående lokalgata anpassad för busstrafik med gång- och cykelbana.

Marktema har på uppdrag av Huddinge kommun utfört Väg- och dagvatten-projektering för ny huvudgata samt gång- och cykelvägsanslutningar. Marktema har även varit ledningssamordnare, vilket har innefattat både befintliga luftledningar som skall grävas ned under mark, till nya ledningslag som VA, fjärrvärme, opto m.fl.  BAS-P för detta projekt har utförts av Marktema.

Beställare
Huddinge kommun
Kontaktperson
Paul Andersson
Teknikområde
Väg
VA