Högmora etapp 1 och 2

Huddinge kommun och Stockholm vatten AB bygger ut vägar, VA samt el- och teleledningar inom området för detaljplan Högmora. Detta ger förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt vatten- och avloppssystem samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät.

Marktema har fått i uppdrag av Huddinge kommun att inför planläggningar av omvandlingsområdet Högmora 2 utreda gators utformning bland annat med hänsyn till fastighetsintrång. Gatorna planeras för utbyggnad till kommunal standard.

Marktema har också utrett dagvattnets renings- och fördröjningsbehov och gett förslag på dagvattenhantering inom området.

Marktema har även fortsatt med projektering av VA-, gatu-, samt vägprojektering av huvudgata samt lokalgator i Högmora 2. Områdets huvudgata och lokalgator projekteras enligt kommunens standard för dessa.

Beställare
Huddinge kommun
Kontaktperson
Paul Andersson
Teknikområde
Väg
VA
Dagvatten