Sjön Orlången

I Huddinge kommun har en åtgärdsplan för sjön Orlången antagits i syfte att förbättra sjöns status. Orlången uppnår inte god ekologisk status och främst fosforbelastningen till sjön måste minskas.

Marktema har på uppdrag av Huddinge kommun utrett och föreslagit ett antal dagvattenåtgärder inom ett av sjöns avrinningsområden i syfte att minska fosforbelastningen till sjön. Åtgärderna dimensionerades och reduktionen av fosfor per år som ett genomförande av åtgärden innebar beräknades, liksom kostnad för åtgärderna. Utredningen har använts som ett beslutsunderlag för fortsatt vattenförvaltningsarbete inom Huddinge kommun.

Beställare
Huddinge kommun
Kontaktperson
Johanna Rennerfelt
Teknikområde
Dagvatten