Näsuddsvägen

Marktema har utfört projektering av ny infartsparkering samt upprustning/flytt av befintliga busshållplatser på uppdrag av Värmdö kommun.

Näsuddsvägen ligger inom orten Brunn i Värmdö kommun. Då upptagningsområdet är stort för pendlare som byter från bil till buss är behovet stort av infartsparkeringar. Marktema har utfört projektering av ny infartsparkering samt upprustning/flytt av befintliga busshållplatser på uppdrag av Värmdö kommun.

I uppdraget har även ingått att projektera en ny dagvattendamm för att rena och fördröja dagvatten från stora delar av Brunns avrinningsområde. Då området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde för vattentäkt har hänsyn tagits under projekteringen för att följa Värmdö kommuns krav på arbete inom vattentäkt.

Beställare
Värmdö Kommun
Kontaktperson
Towe Dahl
Teknikområde
Dagvatten
Väg