Söderdalen

Längs Bällstaån i södra Jakobsberg kommer en helt ny stadsdel att växa fram.

Under de närmaste åren kommer ett industriområde att omvandlas till ett femtontal bostadskvarter med sammanlagt cirka 1 250 lägenheter. Husen i Söderdalen kommer att ligga i parkmiljö med grönområden och vattenspeglar.

Marktema AB har utfört Väg- och VA-projektering samt ledningssamordning för de fem första kvarteren i den norra delen av området på uppdrag av Järfälla kommun genom JM Bostad. Gatorna har utformats som stadsgator i tydlig rutnätskaraktär där tillgängligheten är god för alla människor att ta sig till närservice, mötesplatser och bostäder. Spill- och vattennätet har projekteras som ett konventionellt system som ansluts till Järfälla kommuns befintliga system. Ledningssamordningen har innefattat både befintliga luftledningar som skall grävas ned under mark, till nya ledningslag.

Beställare
JM AB
Kontaktperson
Mathias Hjälm
Teknikområde
Väg
Dagvatten
VA